กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

Last updated: 2020-10-29  |  17257 Views  | 

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

นักกิจกรรมบำบัด มีหน้าที่ ป้องกัน สร้างเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการฝึกกิจวัตรประจำวัน ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนาความจำ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการรับรู้ที่เสื่อมถอยไป เสนอแนะการจัดโปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อสมดุลในชีวิตประจำวัน ให้การรักษาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความแข็งแรงทนทานและสมดุลในการเคลื่อนไหว ดูแลทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ในเรื่องการจัดการดูแลตนเอง การเข้าสังคม การใช้พลังงานร่างกายอย่างประหยัดในการทำงาน ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งนี้วิธีการบำบัดรักษาต้องใช้วิธีการในการดูแลรักษาประเมินปัญหาของผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com